Náhradné diely pre notebooky: +421 221 021 395 / Po - Pi 7:00 - 15:30 hod

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Spoločnosť Výměna-displeje.cz s.r.o. vykonáva spracovanie vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre splnenie zmluvy s vami čo sa týka predaja tovaru (alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením takej zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

1.1. Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Výměna-displeje.cz s.r.o., so sídlom Mírové náměstí 116, 432 01 Kadaň, Česká republika, identifikačné číslo: 03083233, zapísaná v obchodnom registri vedenom u krajského súdu v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 34288 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

1.2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: adresa na doručovanie Mírové náměstí 116, 432 01 Kadaň, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@vymena-displeja.sk, telefón +421 (0) 221 021 395.

1.3. Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

2.1.1. splnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo pre vykonanie opatrení prevádzkovateľom pred uzatvorením takej zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“);

2.1.2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených prevádzkovateľovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom, vrátane doručenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za chyby, či vykonania opatrení prevádzkovateľom pred uzatvorením takej zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností prevádzkovateľom.

3.2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. LEHOTA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Vaše osobné údaje sa budú spracovávať počas trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej v období nutnom na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však v čase stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre prevádzkovateľa technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvéru a ukladania dát. Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú subjekty zaisťujúce vedenie účtovníctva.

5.2. Príjemcami vašich osobných údajov spracovávaných s cieľom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak prevádzkovateľovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

5.3. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť vašich osobných údajov.


6.2. Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom úrade.

6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa splniť.