Náhradné diely pre notebooky: +421 221 021 395 / Po - Pi 7:00 - 15:30 hod

Reklamačný poriadok

 

REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY


Miestom uplatnenia záruky je „reklamačné oddelenie“ Výměna-displeje.cz, Žatecká 99, 432 01 Kadaň, alebo autorizované servisy pre predávané produkty. 


1. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA TOVARE 

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v dobe, kedy prevezme tovar od predávajúceho, resp. kedy predávajúci odovzdá tovar prvému dopravcovi. 


2. KONTROLA TOVARU

Kupujúci je povinný tovar náležite skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, najneskôr v okamihu príjazdu zásielky na dodaciu adresu pred odjazdom prepravnej služby. Ak kupujúci tovar neprehliadne alebo nezariadi, aby bol prehliadnutý v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare, nemôže uplatniť nároky z chýb zistiteľných pri tejto prehliadke. Ten istý deň, kedy kupujúci zistil chyby tovaru, je povinný poslať e-mail predávajúcemu na adresu info@vymena-displeje.cz. 


3. ZÁRUKA NA AKOSŤ 

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke, ktorá je uvedená počtom mesiacov na Dodacom liste. Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia faktúry. U software sa záruka vzťahuje len na fyzickú čitateľnosť médií. Okamihom odstránenia ochranných prvkov (fólie, pečate, otvorenie obálky a pod.) sa zákazník (respektíve užívateľ ) stáva oprávneným licenčným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné zjednanie nositeľa autorských práv, resp. výrobcu software. Tento predmet plnenia nie je možné vrátiť dodávateľovi. Dodávateľ nezodpovedá za správnu funkciu softwarových produktov (ďalej tiež SW), ani tzv. DEMO produktov. Obsah záruky poskytovanej nositeľom autorských práv sa riadi licenčným zjednaním k software, ktorý je súčasťou softwarového produktu. Záruka na softwarové produkty Microsoft je poskytovateľom obmedzená na 90 dní od dátumu predaja v zmysle licenčnej zmluvy Microsoft. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. 


4. UPLATNENIE ZÁRUKY 

Miestom uplatnenia záruky je, bez ohľadu na miesto predaja

Výměna-displeje.cz s.r.o.
Mírové náměstí 116
432 01 Kadaň Česká republika


Pre urýchlenie reklamácie je možné poslať dopredu na adresu info@vymena-displeje.cz e-mail s týmito údajmi:

- Názov reklamovaného tovaru 
- Sériové číslo (SN) 
- Popis chyby 
- Číslo jedného z dokladov nadobudnutia (Faktúry, dodacieho listu, platby, bločku) 

V prípade, že vyplnené informácie sú správne, reklamačný technik ich späť na Váš e-mail odsúhlasí. Tovar je potrebné doručiť k reklamácií na adresu reklamačného oddelenia. Ku každému kusu tovaru musia byť priložené tieto doklady: 
- potvrdzovací e-mail od nášho reklamačného technika alebo 
- kópia originálov nákupnej faktúry a dodacieho listu, a podrobný popis dôvodu reklamácie 


5. AUTORIZOVANÉ SERVISY 

Predávajúci môže stanoviť pre predávané produkty ako miesto uplatnenia záruky aj iné autorizované servisy. Reklamačný proces potom prebieha podľa reklamačných poriadkov jednotlivých autorizovaných servisov. 


6. ZÁNIK ZÁRUKY 

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch : 

- Po prechode nebezpečenstva na škody nebola vykonaná prehliadka s vynaložením odbornej starostlivosti. 
- Porušenie, prelepenie alebo iné znehodnotenie nálepok, čiarových kódov alebo ochranných pečatí. 
- Poškodenie, prelepenie alebo iné zneprístupnenie údajov nachádzajúcich sa na tovare alebo jeho častiach. 
- Mechanické poškodenie. 
- Neodborná inštalácia, zaobchádzanie alebo obsluha. 
- Prevádzkovanie poškodeného tovaru. 
- Škody spôsobené počítačovými vírmi. 
- Používanie tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú kancelárskemu prostrediu 
alebo parametrom uvedeným v dokumentácií. 
- Poškodenie živlami alebo vyššou mocou. 
- Poškodenie zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúce príslušnej norme. 
- Vykonávanie úprav na tovare. 


7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Tieto reklamačné podmienky naberajú účinnosť dňa 1.7.2014. Predávajúci si vyhradzuje právo možnej neskoršej zmeny.